Thứ Tư, Tháng Hai 1, 2023

Án mạng đau lòng tại Tiền Giang

Must Read

Uống ʀ.ᴜ̛.ᴏ̛̣.ᴜ say, gã đàn ông Tiền Giang giấu dao trong người đi giải quyết mâu thuẫn rồi gây ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đau lòng

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀ.ᴜ̛.ᴏ̛̣.ᴜ, ɢᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴅᴀᴏ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, sᴀᴜ đᴏ́ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 19-9, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Hᴏ́ᴀ (SN 1966; ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Lᴀ̣̂ᴘ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ) đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Cʟɪᴘ Mᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ sᴀᴜ ᴄʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Tʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 20 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 13-9, ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Dᴇ̂̃ (ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Lᴀ̣̂ᴘ) ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀ.ᴜ̛.ᴏ̛̣.ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Hᴏ́ᴀ, Cʜᴀ̂ᴜ Hᴏᴀ̀ɪ Bᴀ̆́ᴄ (SN 1990) ᴠᴀ̀ Cᴀᴏ Hᴏᴀ̀ɪ Tʜᴀ̆́ɴɢ (SN 1985). Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, Tʜᴀ̆́ɴɢ ʀᴜ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴜᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Cʜᴏ̛ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ, Hᴏ́ᴀ ᴛʜᴜᴀ ʜᴇ̂́ᴛ 140.000 đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉, ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴇᴍ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, Dᴇ̂̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ.

Án mạng đau lòng tại Tiền Giang vì rượu - Ảnh 2.

Bɪ̣ ᴄᴀɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Hᴏ́ᴀ

Tʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, Hᴏ́ᴀ ɢᴏᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴀɴʜ Dᴇ̂̃ ᴄʜɪᴀ ʙᴀ̀ɪ. Tᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ, Tʜᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ Hᴏ́ᴀ. Hᴏ́ᴀ ʟᴀ̂́ʏ ᴅᴀᴏ ɢɪᴀ̂́ᴜ sᴀ̆̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂ᴍ 2 ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜ̣ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ, Bᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ Hᴏ́ᴀ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ, Hᴏ́ᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̉. Tʜᴀ̆́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ .

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Hᴏ́ᴀ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Hᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ Tʜᴀ̆́ɴɢ đᴀ̃ 2 ʟᴀ̂̀ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ. Hᴏ̂ᴍ đᴏ́, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀ.ᴜ̛.ᴏ̛̣.ᴜ, Hᴏ́ᴀ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀ̂́ᴘ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴅᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʀᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Sᴀᴜ đᴏ́, Hᴏ́ᴀ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Dᴇ̂̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀ.ᴜ̛.ᴏ̛̣.ᴜ ᴠᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-dau-long-tai-tien-giang-vi-ruou-20220919143347602.htm

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Latest News

món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท

Đeɱ ốc ℓêп gác тrêп bếp - món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img