Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023

Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ

Must Read

Bᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ, đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́  thiết bị y tế tại Bệnh viện

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Tᴀ̂ɴ Aɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Lᴏɴɢ Aɴ.

 

4 ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ɢᴏ̂̀ᴍ: Hᴜʏ̀ɴʜ Bᴀ́ Đᴜ̛́ᴄ (19 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Đᴀ̣̆ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Kʜᴀ́ɴʜ (18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ Nᴀᴍ (33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̣ TP Tᴀ̂ɴ Aɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ) ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Tʜᴜ̛́ᴄ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ).

Nhóm 4 nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CA
Tʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 23/9 ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ, ʜᴀ́ᴛ ʜᴏ̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Bɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ.

Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ ʙɪᴀ, Bɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟʏ ɴᴇ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ, ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ.

Bɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ Cᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Lᴏɴɢ Aɴ đᴇ̂̉ ᴋʜᴀ̂ᴜ ᴠᴀ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ; 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ.

Tʜᴇᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ɢɪᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ɴɢ 1 đᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ᴏ.

Kʜɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂́ɴ, ɴʜᴏ́ᴍ 6 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đɪ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ Bɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Kʜᴏᴀ Cᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴᴀ̂́ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜᴏ̛̉.

Nʜᴏ́ᴍ 6 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʏ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ sᴏ̛̣. Tʀᴏɴɢ đᴏ́ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́, xᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ. Kʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ đᴀɴɢ ᴀ̂̉ɴ ɴᴀ̂́ᴘ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴠᴜɴɢ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜᴏ̛̉.

Sᴀᴜ ᴠᴀ̀ɪ ᴘʜᴜ́ᴛ ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ, ɴᴀ́ᴏ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴʜᴏ́ᴍ 6 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ xᴇ đɪ̣ɴʜ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ, ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʟɪᴇ̂̀ɴ đᴏ́ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̂̉ɴɢ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴜʏ đᴜᴏ̂̉ɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Nhóm 6 thanh niên chạy lòng vòng trong bệnh viện tìm đường thoát nhưng không được. Tại khu vực nhà máy nước sinh hoạt của bệnh viện, nhóm thanh niên vứt bỏ lại hai xe gắn máy và chạy bộ thoát ra ngoài.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Kim Loan
Kʜɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ – Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.Tᴀ̂ɴ Aɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 4 ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ʜᴜ̛ ʜᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴠɪetnamnet.vn/bat-khan-cap-nhom-con-do-xong-vao-benh-vien-truy-sat-dap-pha-2063865.html

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Latest News

món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท

Đeɱ ốc ℓêп gác тrêп bếp - món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img