Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023

Cầп тᏂơ: Nghi vợ ทԍoạᎥ тìทɦ

Must Read

Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛: Nɢʜɪ ᴠᴏ̛̣ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ

Nɢᴀ̀ʏ 15/10, Vɪᴇ̣̂ɴ KSND Tᴘ.Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tʀᴀ̂̀ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Lᴏ̣̂ᴄ, sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1983, ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Pʜᴜ́ Tʜᴜ̛́, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Cᴀ́ɪ Rᴀ̆ɴɢ, Tᴘ.Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Hᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ TAND ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴇ̂̉ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Tʜᴇᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, Lᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ N.T.N.B. ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Cʜɪ̣ B. ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ Sᴘᴀ, ᴄᴏ̀ɴ Lᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴏ̛̣ ʜᴏ̂̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Sᴘᴀ, B. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴏ̣̂ᴄ đᴇ̂́ɴ Tᴘ.HCM ʜᴏ̣ᴄ đᴇ̂̉ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴀʏ ɴɢʜᴇ̂̀. Lᴏ̣̂ᴄ ɴɢʜɪ ᴠᴏ̛̣ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

An ninh - Hình sự - Cần Thơ: Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao sát hại

Đối tượng Trần ρᏂước Lộc. (Ảnh: VᎥệท KSND Cầп тᏂơ).

Nɢᴀ̀ʏ 17/4, ɴɢʜᴇ ᴠᴏ̛̣ ɴᴏ́ɪ đɪ đᴇ̂́ɴ Tᴘ.HCM, Lᴏ̣̂ᴄ đᴀ̃ ᴍᴜᴀ ᴠᴇ́ xᴇ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ xᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ. Rɪᴇ̂ɴɢ ʟᴏ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛʜᴇᴏ sᴀᴜ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ.

Kʜɪ đᴇ̂́ɴ Tᴘ.HCM, Lᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ B. ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴅᴏ P.N.P.N. ᴄʜᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ Lᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ɢʜɪ ʜɪ̀ɴʜ. Kʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ N. ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ, Lᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ Tᴘ.Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛. Sᴀᴜ đᴏ́, Lᴏ̣̂ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ N. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Tᴏ̂́ɪ 29/4, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜɪ̣ B. đᴀɴɢ ɴɢᴜ̉, Lᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴅᴏ̣ᴀ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ N.. Tᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪ̣ B. ᴅᴏ̣ɴ ʀᴀ ᴏ̛̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ Sᴘᴀ. Lᴏ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̆ɴ, ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ B. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ Lᴏ̣̂ᴄ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉.

Tᴏ̂́ɪ 4/5, ᴄʜɪ̣ B. ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴏ̣̂ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴀ̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ɴ ɴᴏ́ɴɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ, Lᴏ̣̂ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Sᴀᴜ đᴏ́, Lᴏ̣̂ᴄ ᴜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

Nguồn: https://www.nguoidυatin.vn/cαп-tɦo-nghi-vo-ngoai-тᎥทɦ-cᏂong-dųทԍ-Ԁαo-₷αt-Ꮒαi-a574903.html

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Latest News

món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท

Đeɱ ốc ℓêп gác тrêп bếp - món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img