Thứ Ba, Tháng Một 31, 2023

Sau tiếng cự cãi, người dân phát hiện cụ bà bị ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Must Read

Sᴀᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Nɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ 52 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ 78 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 19.9, ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Cᴀ̂̀ɴ Gɪᴜᴏ̣̂ᴄ (Lᴏɴɢ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, Kʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. Nɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ T.N.A. (52 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴀ̂́ᴘ Tʜᴀɴʜ Bᴀ, xᴀ̃ Mʏ̃ Lᴏ̣̂ᴄ, H.Cᴀ̂̀ɴ Gɪᴜᴏ̣̂ᴄ) đᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Long An: Sau tiếng cự cãi, người dân phát hiện cụ bà bị chém tử vong - ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

KHÔI NGUYÊN

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10 ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɴɢʜᴇ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ ʟᴏ̂́ɪ, ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̣ H.T.T. (78 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴀ̂́ᴘ Tʜᴀɴʜ Bᴀ, xᴀ̃ Mʏ̃ Lᴏ̣̂ᴄ, H.Cᴀ̂̀ɴ Gɪᴜᴏ̣̂ᴄ). Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̣ T. ʟᴀ̀ T.N.A ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴅɪ́ɴʜ ᴍᴀ́ᴜ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴀ sᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̣ T. ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ. Nɢʜɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Mʏ̃ Lᴏ̣̂ᴄ.

Kʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. Bᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ᴄᴜ̣ T. ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ɢᴀ̣ᴄʜ, ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Tʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ N.A ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴜ sᴀʏ, ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢᴀ̂ʏ sᴜ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ́ɴʜ ᴍᴇ̣ ɢɪᴀ̀.

Hɪᴇ̣̂ɴ, ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ 78 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Nguồn: https://thanhnien.vn/long-an-sau-tieng-cu-cai-nguoi-dan-phat-hien-cu-ba-bi-chem-tu-vong-post1501485.html?io_utm_social=fanpage&fbclid=IwAR2a6F1-PjCp8xPy_KQbKWSnx3w7I88xQa3XdrCyZ8gd3yKqE2wPG8NBeXg

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Latest News

món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท

Đeɱ ốc ℓêп gác тrêп bếp - món ăn Ԁâท dã củα пԍười ɱiềп тây nay tᏂàпɦ đặc ₷ảท...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img